Uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego dotyczącej stosowania art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp i art. 198f ust. 2 zd. 4 ustawy Pzp

Uprzejmie informujemy, że w zakładce „Repozytorium wiedzy” zamieszczone zostało uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2017 r. sygn. akt III CZP 58/17, dotyczącej problematyki wykładni art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp oraz art. 198f ust. 2 zd. 4 ustawy Pzp, która zapadła na skutek zapytania prawnego wystosowanego przez Sąd Okręgowy w Gdańsku, w związku z rozpoznawaną przez ten Sąd skargą Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej o odrzuceniu odwołania.

W odpowiedzi na zapytanie prawne:

„Czy w pojęciu "wybór najkorzystniejszej oferty" z art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późń. zm.) mieści się prawo wniesienia odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty, którego wadliwość polega na zaniechaniu odrzucenia oferty podlegającej odrzuceniu?"

Sąd Najwyższy podjął uchwałę następującej treści: Zarzuty odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty, o którym mowa w art.180 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp mogą obejmować także zaniechanie wykluczenia wykonawcy, który złożył ofertę wybraną przez zamawiającego lub zaniechanie odrzucenia oferty, która powinna podlegać odrzuceniu.

W związku z zapytaniem prawnym:

„W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1, czy art. 198 f ust. 2 zd. 4 ustawy wyłącza możliwość uchylenia zaskarżonego postanowienia przez sąd okręgowy rozpoznający skargę na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej o odrzuceniu odwołania w razie stwierdzenia, iż nie zachodziły przesłanki do odrzucenia?"

Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi o następującej treści: Art. 198f ust. 2 zd. 4 ustawy Pzp wyłącza możliwość uchylenia przez sąd okręgowy na podstawie art. 386 § 4 KPC postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej o odrzuceniu odwołania.

Link do uzasadnienia:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/36124/uchwala-SN-III-CZP-58-17.pdf