Ustawa o dokumentach publicznych

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw RP została ogłoszona ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 53).

Przedmiotowa ustawa przewiduje zmianę ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215) w zakresie art. 4 określającego wyłączenia stosowania ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych w ustawie Pzp wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 pkt 5c otrzymuje brzmienie:

„5c) zamówień dotyczących wytwarzania:

a) blankietów dokumentów publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 53), oraz ich personalizacji lub indywidualizacji,

b) znaków akcyzy,

c) znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, 2244 i 2322 oraz z 2019 r. poz. 53),

d) kart do głosowania, o których mowa w art. 40 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz w art. 20 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318 oraz z 2017 r. poz. 850 i 1579),

e) znaków holograficznych umieszczanych na zaświadczeniach o prawie do głosowania, o których mowa w art. 32 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy,

f) układu mikroprocesorowego z oprogramowaniem służącym do zarządzania dokumentami publicznymi, systemów i baz informatycznych niezbędnych do zastosowania dokumentów publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych, zawierających warstwę elektroniczną, zgodnie z ich przeznaczeniem;”;

2) uchyla się art. 4aa.

Większość przepisów ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych, w tym art. 64 zmieniający ustawę Pzp, wchodzi w życie z dniem 12 lipca 2019 r.

Ponadto zgodnie z przepisem przejściowym (art. 75 ustawy o dokumentach publicznych), wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy postępowania o zamówienie dokumentów publicznych i ich personalizację oraz druków o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że:

  • tekst ustawy został udostępniony na stronach Dziennika Ustaw:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/53/1

  • uzasadnienie do projektu tej ustawy jest dostępne na stronach Sejmu RP:

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2153

Przejdź do góry strony