Udostępniamy zestawienia oświadczeń i dokumentów

Uprzejmie informujemy, że w zakładce „Repozytorium wiedzy” – „Wzorcowe dokumenty” –- „Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp” zamieszczone zostały cztery nowe dokumenty: „Zestawienie oświadczeń i dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji” - odrębnie dla postępowań, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne oraz dla postępowań, których wartość jest mniejsza od progów unijnych, a także „Zestawienie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia” – odrębnie dla postępowań,  których wartość jest równa lub przekracza progi unijne oraz dla postępowań, w których wartość jest mniejsza od progów unijnych.

Zestawienie - warunki udziału poniżej progów

Zestawienie - podstawy wykluczenia powyżej progów

Zestawienie - warunki udziału powyżej progów

Zestawienie - podstawy wykluczenia poniżej progów