Szkolenie UZP w Warszawie - nabór uczestników

URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH organizuje w WARSZAWIE w terminach 7-8 oraz 8-9 listopada 2018 r. dwa dwudniowe, bezpłatne, tożsame tematycznie szkolenia dot. udzielania zamówień publicznych.

Szkolenia są organizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE  pt. „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Szkolenia są realizowane z zachowaniem zasady równości płci i zasady równości szans w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Tematyka szkoleń obejmuje: kryteria oceny ofert, tryby negocjacyjne, elektronizację zamówień publicznych, innowacje, zamówienia przyjazne dla sektora MŚP.
Szkolenia adresowane są do zamawiających – przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej (w tym jednostek podległych), zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych oraz przedstawicieli instytucji kontrolujących udzielanie zamówień publicznych.

Podczas szkoleń będą zapewnione przerwy kawowe oraz lunch. Możliwy jest również bezpłatny nocleg (z pierwszego na drugi dzień szkolenia) w pokojach dwuosobowych.

Zasady projektu przewidują, że jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym z 52 szkoleń w ciągu całego okresu realizacji projektu oraz dopuszcza się udział w szkoleniach maksymalnie dwóch przedstawicieli jednej instytucji.

Prosimy zatem o niezgłaszanie się osób, które już brały udział w jakimkolwiek szkoleniu (nie dotyczy konferencji i seminariów) organizowanym przez Urząd Zamówień Publicznych w ramach projektu „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji”.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który uczestnicy szkolenia są zobowiązani dostarczyć z uwagi na wymogi związane ze współfinansowaniem projektu ze środków europejskich i kwestię kwalifikowalności wydatku (wzór formularza poniżej).

Skan wypełnionego FORMULARZA i OŚWIADCZENIA należy wysłać na adres: szkolenia@uzp.gov.pl.
Oryginały należy dostarczyć osobiście w dniu szkolenia.

Dostarczenie oryginałów: formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych jest warunkiem udziału w szkoleniu.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (jedno szkolenie przewidziane jest dla 20 osób) liczy się kolejność zgłoszeń.

Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają pocztą elektroniczną potwierdzenie udziału.


FORMULARZ zgłoszeniowy 7-8 listopada 2018 r.

Program szkolenia 7-8 listopada 2018 r.

FORMULARZ zgłoszeniowy 8-9 listopada 2018 r.

Program szkolenia 8-9 listopada 2018 r.

OŚWIADCZENIE uczestnika Projektu

Przejdź do góry strony