Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2017 r. przyjęte przez Radę Ministrów

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 lipca 2018 r. Rada Ministrów przyjęła Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2017 r.

Zgodnie z przepisem art. 154 pkt 16 ustawy – Prawo zamówień publicznych Prezes Urzędu przekazał przedmiotowe Sprawozdanie Marszałkowi Sejmu w celu przekazania właściwej komisji sejmowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprawozdanie przedstawia dane liczbowe oraz informacje dotyczące funkcjonowania systemu zamówień publicznych w roku 2017, działalności Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz wnioski i rekomendacje na przyszłość. Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentu:

Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2017 r.

Podkreślenia wymaga fakt, że po raz pierwszy w rocznym Sprawozdaniu Prezesa Urzędu zaprezentowane zostały również wyniki monitoringu stopnia uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych udzielanych przez jednostki administracji rządowej. Powyższe wynika z Zaleceń Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uwzględniania przez administrację rządową aspektów społecznych w zamówieniach publicznych.

Sprawozdanie, rozdział III.1.11.2. Monitoring stopnia uwzględniania przez jednostki administracji rządowej
aspektów społecznych w zamówieniach publicznych w świetle realizacji Zaleceń Rady Ministrów

W tym zakresie przedstawiono także informacje na temat działań podejmowanych przez Urząd Zamówień Publicznych w ramach obowiązków nałożonych wskazanymi Zaleceniami w zakresie działań związanych z realizacją planu koordynacji wykonania Zaleceń, działań promocyjnych i edukacyjnych, a także w zakresie upowszechniania dobrych praktyk i wzorcowych zapisów w dokumentacji przetargowej a odnoszących się do uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych.

Sprawozdanie, rozdział III.1.10. Realizacja przez Urząd Zamówień Publicznych działań dotyczących równoważonych zamówień publicznych