Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2016 r. zostało przyjęte przez Radę Ministrów

Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 sierpnia 2017 r. Rada Ministrów, po rozpatrzeniu sprawy w trybie obiegowym, przyjęła Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2016 r. Członkowie Rady Ministrów nie zgłosili uwag do ww. dokumentu.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, zgodnie z przepisem art. 154 pkt 16 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazał przedmiotowe Sprawozdanie do właściwej komisji sejmowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2016 r.