Seminarium UZP pt. "Działania proceduralne wpływające na efektywność procesu udzielania zamówień publicznych" - NABÓR UCZESTNIKÓW

logotyp UE

Urząd Zamówień Publicznych w dniu 28 marca 2018 r. w Warszawie organizuje seminarium pt. „Działania proceduralne wpływające na efektywność procesu udzielania zamówień publicznych”.

Seminarium odbędzie się w ramach projektu  „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” współfinansowanego ze środków UE w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Przedsięwzięcie jest adresowane do przedstawicieli ZAMAWIAJĄCYCH szczebla centralnego i samorządowego oraz INSTYTUCJI KONTROLI, których zapraszamy do udziału w seminarium (zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu udział przedstawicieli innych instytucji nie będzie możliwy).

Zgłoszenia – maksymalnie dwóch osób z jednej instytucji - należy przesyłać za pomocą poniższego formularza elektronicznego. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału wraz ze szczegółowymi informacjami organizacyjnymi.

Udział w seminarium jest nieodpłatny.

Ilość miejsc jest ograniczona.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Seminarium jest realizowane z zachowaniem zasady równości płci i zasady równości szans w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Szczegółowych informacji udziela Departament Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych UZP pod numerem telefonu: 22 458 77 49.

Formularz zgłoszeniowy

Program seminarium