Rozporządzenie ws. jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

W dniu 6 stycznia br. w Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane Rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Jednolity europejski dokument zamówienia stanowi zaktualizowane oświadczenie własne wykonawcy. Jest wstępnym dowodem przyjmowanym przez instytucje zamawiające w chwili składania wniosków o dopuszczenie do udziału lub ofert stanowiącym potwierdzenie, że dany wykonawca spełnia kryteria kwalifikacji i nie podlega wykluczeniu z postępowania przetargowego.

Głównym celem opracowania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia było dążenie do zmniejszenia obciążeń administracyjnych zarówno po stronie instytucji zamawiających, jak i wykonawców, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw. Jednolity europejski dokument zamówienia eliminuje obowiązek przedstawiania przez wykonawców na wcześniejszych etapach postępowania przetargowego znacznej liczby zaświadczeń lub innych dokumentów odnoszących się do przesłanek wykluczenia i kryteriów kwalifikacji.

Rozporządzenie w sprawie formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia będzie mógł być stosowany przez polskich zmawiających i wykonawców po dokonaniu transpozycji do polskich regulacji z zakresu zamówień publicznych przepisów nowej dyrektywy klasycznej 2014/24/UE oraz nowej dyrektywy sektorowej 2014/25/UE.

Rozporządzenie do pobrania​