Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach w roku 2020

Sprawozdanie za 2020 r. należy przekazać w terminie do dnia 1 marca 2021 r. (włącznie).

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych udostępniono elektroniczny, interaktywny formularz rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach – adres https://sr.uzp.gov.pl

Przygotowanie i przekazanie sprawozdania możliwe jest wyłącznie w formie elektronicznej.

Aby wypełnić formularz należy posiadać login i hasło do Biuletynu Zamówień Publicznych.

Wszelkie zmiany, dotyczące danych Zamawiającego zapisanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, należy zgłaszać mailowo na adres biuletynzp@uzp.gov.pl, podając login, którego dotyczy zgłoszenie, oraz dane do zmiany. O wprowadzeniu zmian zostaną Państwo poinformowani.

Informacje dotyczące rocznego sprawozdania (w tym obowiązujący wzór oraz zasady sporządzania) zostały udostępnione tutaj.

Przejdź do góry strony