Relacje między Unią Europejską, a Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 roku

Uprzejmie informujemy o dwóch kluczowych zmianach jakie nastąpią w relacjach pomiędzy Unią Europejską, a Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 roku.

Zmiany w obszarze wzajemnych zobowiązań w dostępie do zamówień publicznych Zjednoczonego Królestwa i Unii Europejskiej

Od 1 stycznia 2021 r. przepisy Umowy o Handlu i Współpracy między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem (link do tekstu umowy: https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/publications-and-news/documents-related-work-task-force-relations-united-kingdom_en) będą stanowić podstawę wzajemnych zobowiązań między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi oraz Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej m.in. w obszarze zamówień.

1 lutego 2020 r. ustało członkowstwo w Unii Europejskiej Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, ale we wzajemnych relacjach, do dnia 31 grudnia 2020 r., obowiązuje tzw. okres przejściowy przewidziany Umową z dnia 24 stycznia 2020 r. o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, w którym Zjednoczone Królestwo nadal jest traktowane jak państwo członkowskie UE, w tym w obszarze zamówień publicznych.

W wyniku porozumienia osiągniętego w grudniu 2020 r. po upływie okresu przejściowego, tj. z dniem 1 stycznia 2021 r. wzajemne relacje między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem będą regulowane postanowieniami Umowy o Handlu i Współpracy zawartej między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem,zgodnie z uzgodnionym mechanizmem tymczasowego stosowania.

Komunikat dot. zakończenia negocjacji Umowy o Handlu i Współpracy między Unią Europejską, a Zjednoczonym Królestwem

Postanowienia Rozdziału VI tej Umowy oraz jej załącznika „PPROC-1: Zamówienia publiczne” rozszerzają znacząco wzajemne zobowiązania UE i Zjednoczonego Królestwa w zakresie dostępu do zamówień, w stosunku do zamówień udostępnianych innym stronom Porozumienia GPA (m.in. poprzez zwiększenie dostępu do niektórych zamówień w określonych sektorach użyteczności publicznej oraz do dodatkowych kategorii usług). Zawierają ponadto dodatkowe zobowiązania w stosunku do Porozumienia GPA dotyczące wykorzystywania środków elektronicznych w zamówieniach, publikacji elektronicznej ogłoszeń, ograniczenia obowiązków dowodowych, stosownania systemów rejestracji i procedur kwalifikacyjnych oraz procedur przetargu ograniczonego, minimalnych wymogów procedur odwoławczych a także umocowania instytucji zamawiających do badania ofert pod kątem korzystania z subsydiów, do uwzględniania kwestii środowiskowych, społecznych i związanych z pracą. Ustanowiają w sposób szeroki zasadę niedyskryminacji również poniżej progu przewidzianego w ramach reżimu WTO/GPA.  Tym niemniej należy mieć na uwadze, że we wzajemnych relacjach Unii Europejskiej i Zjednoczonego Królestwa w obszarze zamówień publicznych od 1 stycznia 2021 r. unijne dyrektywy dotyczące zamówień publicznych nie będą mieć zastosowania.

***

Przystąpienie Zjednoczonego Królestwa oraz Szwajcarii do zrewidowanego Porozumienia GPA

Od dnia 1 stycznia 2021 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Szwajcaria staną się Stronami zrewidowanego Porozumienia WTO w sprawie Zamówień Rządowych (Porozumienie GPA) .

W dniu 2 grudnia 2020 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Szwajcaria dopełniły procedur przystąpienia do zrewidowanego Porozumienia GPA z 2012 r. poprzez złożenie w Sekretariacie Światowej Organizacji Handlu (WTO) odpowiednio dokumentu przystąpienia oraz dokument przyjęcia. W rezultacie od 1 stycznia 2021 r. podstawą wzajemnych zobowiązań tych państw oraz pozostałych Stron GPA w zakresie dostępu do zamówień publicznych na zasadach określonych w obowiązującym od 2014 r. zrewidowanym Porozumieniu GPA. Do tego czasu, podstawą wzajemnych zobowiazań między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a tymi państwami w obszarze zamówień publicznych były, w odniesieniu do Szwajcarii Porozumienie GPA z 1994 r., zaś w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa regulacje przejściowe Umowy o Wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej obowiązujące do 31 grudnia 2020 r.

Przejdź do góry strony