Publikacja: Wzorcowe dokumenty - Plan sposobu wykonywania zadań Prezesa Urzędu

Uprzejmie informujemy, że realizując kompetencję, o której mowa w art. 154 pkt 17a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.), sporządzony został Plan sposobu wykonania zadań Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie przygotowywania i upowszechniania przykładowych wzorów umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień.

Przedmiotowy Plan jest pierwszym i kompleksowym opracowaniem obejmującym katalog wzorów dokumentów, które zostaną sporządzone przez Prezesa Urzędu w okresie od 1 listopada  2016 r. do 31 grudnia 2019 r. W dokumencie tym uwzględniono również planowane działania Prezesa Urzędu w obszarze tworzenia i upowszechniania dobrych praktyk stosowanych przy udzielaniu zamówień publicznych, a także identyfikacji potrzeb w tym zakresie.

Zgodnie z dyspozycją art. 154 pkt 17a ustawy Prawo zamówień publicznych Plan został przedstawiony Ministrowi Rozwoju i Finansów.

Realizacja Planu została już rozpoczęta, a przygotowywane wzory dokumentów na bieżąco publikowane są na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.

Prezentując Państwu niniejszy Plan, zachęcamy do zgłaszania na adres e-mail wzorcowedokumenty@uzp.gov.pl uwag i postulatów, które pozwolą na przygotowanie wzorów dokumentów, odpowiadających zapotrzebowaniu jak najszerszej grupy uczestników systemu zamówień publicznych.

Plan sposobu wykonywania zadań Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych określonych w art. 154 pkt 10 ustawy Pzp w okresie od 1 listopada 2016r. do 31 grudnia 2019 r.