Publikacja Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 10g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z  2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.), dalej „ustawa Pzp”.

Wydanie rozporządzenia nastąpiło w związku z nowelizacją ustawy Pzp dokonaną ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020, 1579 i 1920), wdrażającą do polskiego porządku prawnego nowe dyrektywy unijne regulujące system zamówień publicznych, tj. dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.) oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającą dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.).

Nowelizacja ustawy Pzp, o której mowa wyżej, wprowadziła m.in. wynikającą z obowiązkowych przepisów nowych dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE i 2014/25/UE obowiązkową komunikację elektroniczną między wykonawcą i zamawiającym.

Rozporządzenie określa te wymagania dotyczące stosowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które zgodnie z ustawą Pzp oraz dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE i 2014/25/UE, służą zapewnieniu ogólnodostępności, stabilności, przejrzystości i niedyskryminacji urządzeń i narzędzi wykorzystywanych przy komunikacji elektronicznej, w tym w zakresie odbioru ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz interoperacyjności tych narzędzi i urządzeń z będącymi w powszechnym użyciu produktami technologii komunikacji i informatycznymi, a także zagwarantowaniu bezpieczeństwa przekazywania danych przy użyciu tych urządzeń i narzędzi.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 12 lipca 2017 r., przy czym, w przypadku zamawiających innych niż centralny zamawiający, przepisy rozporządzenia dotyczące składania oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w tym jednolitego dokumentu zamówienia, będą podlegały stosowaniu od dnia 18 kwietnia 2018 r., zaś pozostałe przepisy od dnia 18 października 2018 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych