Przykładowe zapisy SIWZ dotyczące porozumiewania się Zamawiających z Wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników rynku zamówień publicznych, Urząd Zamówień Publicznych przygotował "Przykładowe zapisy SIWZ dotyczące porozumiewania się Zamawiających z Wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu".

Zaproponowane zapisy uwzględniają zmiany dotyczące sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, które obowiązywać będą w postępowaniach wszczętych od dnia 18 października 2018 r.

Przykładowe zapisy SIWZ dotyczące porozumiewania się Zamawiających z Wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu