Planowane szkolenia UZP w Warszawie i w Krakowie

logotypy UE

Uprzejmie informujemy, że w okresie pomiędzy 28 listopada a 14 grudnia 2018 r. Urząd planuje zorganizować w Warszawie oraz w Krakowie dwa dwudniowe, bezpłatne, tożsame tematycznie szkolenia dot. udzielania zamówień publicznych.

Szkolenia są organizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE pt. „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne (o projekcie).

Tematyka szkoleń obejmuje: kryteria oceny ofert, tryby negocjacyjne, elektronizację zamówień publicznych, innowacje, zamówienia przyjazne dla sektora MŚP.

Szkolenia adresowane są wyłącznie do zamawiających – przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej (w tym jednostek podległych), zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych oraz przedstawicieli instytucji kontrolujących udzielanie zamówień publicznych.

Podczas szkoleń będą zapewnione przerwy kawowe oraz lunch. Możliwy jest również bezpłatny nocleg (z pierwszego na drugi dzień szkolenia) w pokojach dwuosobowych.

Osoby zainteresowane i spełniające przywołane wymagania proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (poniżej), w którym należy podać imię, nazwisko, PESEL i adres e-mail osoby zgłaszającej się oraz nazwę instytucji wraz z jej nr NIP.

Ponieważ zasady projektu przewidują, że jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym ze szkoleń w ciągu całego okresu realizacji projektu oraz dopuszcza się udział w szkoleniach maksymalnie dwóch przedstawicieli jednej instytucji, uprzejmie informujemy, iż nie będzie możliwe rozliczenie finansowe osób, które brały już udział w jakimkolwiek szkoleniu (nie dotyczy konferencji i seminariów) organizowanym przez Urząd Zamówień Publicznych w ramach projektu „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji”.

Osoby, które zgłosiły się za pomocą poniższego formularza i zostały zakwalifikowane na szkolenie, zostaną powiadomione o terminie i miejscu szkolenia oraz otrzymają drogą elektroniczną na e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji na szkolenie. Wypełnienie i przekazanie do UZP tych dokumentów będzie warunkiem koniecznym udziału w szkoleniu.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenia w Warszawie - KONIEC NABORU (brak miejsc)

Formularz zgłoszeniowy na szkolenia w Krakowie - KONIEC NABORU (brak miejsc)

Program szkolenia