PARTNERSTWO INNOWACYJNE – rozwiązania prawne i schemat postępowania

Mając na względzie wszechstronne wsparcie uczestników systemu zamówień publicznych w warunkach nowych przepisów wynikających z wdrożenia do polskiego prawa dyrektyw unijnych, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych podejmuje szereg działań, mających na celu efektywne wsparcie zamawiających w udzielaniu zamówień publicznych.

Wsparcie to jest szczególnie istotne w odniesieniu do nowych przewidzianych w ustawie Pzp narzędzi. Szeroko zakrojone działania zostały zatem podjęte w związku z przewidzianym w Prawie zamówień publicznych nowym trybem - partnerstwem innowacyjnym. W działania te wpisują się konferencje i szkolenia organizowane przez Urząd w ramach własnego planu przedsięwzięć edukacyjnych, ale także w ramach projektu współfinansowanego z PO WER pt. „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji”.

Ponadto Urząd podjął działania dedykowane specjalnie zagadnieniu innowacyjnych zamówień publicznych oraz partnerstwa innowacyjnego, organizując we współpracy z Kancelarią Prezydenta RP pierwsze warsztaty poświęcone wyłącznie temu tematowi pt. „Innowacyjne zamówienia publiczne - realizacja projektów wykorzystujących nowoczesne rozwiązania”, które odbyły się 22 września 2017 r.

Rozszerzając jak najbardziej krąg odbiorców tych działań, udostępniamy Państwu materiały przygotowane przez Urząd Zamówień Publicznych, dotyczące partnerstwa innowacyjnego, w tym planowania postępowania, procedury i realizacji umowy partnerstwa.

Mamy nadzieję, że opracowane zagadnienia dotyczące rozwiązań prawnych oraz schematu postępowania w trybie partnerstwa innowacyjnego posłużą Państwu jako konkretna pomoc i skutecznie zachęcą do wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań przewidzianych w ustawie Pzp, przyczyniając się tym samym do coraz bardziej efektywnego, sprzyjającego innowacyjności udzielania zamówień publicznych.

PARTNERSTWO INNOWACYJNE - SCHEMAT ROZBUDOWANY

PARTNERSTWO INNOWACYJNE - SCHEMAT SKRÓCONY