Opinia dotycząca relacji art. 22a ust. 6 do art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W dniu 4 maja 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie Esaprojekt (C-387/14), w którym zmianie uległa dotychczasowa linia orzecznicza Trybunału w przedmiocie niektórych aspektów powoływania się wykonawcy na potencjał podmiotu trzeciego. Powyższe orzeczenie spowodowało konieczność aktualizacji opinii UZP ws. interpretacji art. 22a ust. 6 ustawy Pzp do wersji uwzględniającej wnioski płynące z orzeczenia Trybunału. Jednocześnie należy poinformować, że obszerny komentarz UZP do zapadłego orzeczenia został zamieszczony w najnowszym numerze Informatora UZP.

Relacja art. 22a ust. 6 do art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informator Urzędu Zamówień Publicznych 2/2017