Od stycznia 2018 r. nowe wysokości progów unijnych oraz nowy średni kurs złotego w stosunku do euro

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 grudnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane cztery rozporządzenia Komisji Europejskiej zmieniające kwoty progowe stosowania dyrektyw 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE oraz 2009/81/WE, a także komunikat Komisji Europejskiej w sprawie równowartości w walutach krajowych nowych kwot progowych.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.337.01.0017.01.ENG&toc=OJ:L:2017:337:TOC

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.337.01.0019.01.ENG&toc=OJ:L:2017:337:TOC

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.337.01.0021.01.ENG&toc=OJ:L:2017:337:TOC

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.337.01.0022.01.ENG&toc=OJ:L:2017:337:TOC

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.438.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2017:438:TOC

Z rozporządzenia delegowanego Komisji dotyczącego zamówień klasycznych wynika, że zmieniony został art. 4 lit. a-c oraz art. 13 lit. a i b dyrektywy 2014/24/UE. Zmienione zostały zatem wartości progowe stosowania tej dyrektywy: z 5 225 000 euro na 5 548 000 euro w przypadku robót budowlanych oraz z 135 000 euro na 144 000 euro lub z 209 000 euro na 221 000 euro w przypadku dostaw i usług.

Z rozporządzenia delegowanego Komisji odnoszącego się do zamówień sektorowych wynika, że zmieniony został art. 15 lit. a i b dyrektywy 2014/25/UE. Zmienione zostały więc wartości progowe stosowania dyrektywy sektorowej: z 418 000 euro na 443 000 euro  w przypadku dostaw i usług oraz z 5 225 000 euro na 5 548 000 euro w przypadku robót budowlanych.

Z rozporządzenia Komisji dotyczącego zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa wynika, że zmieniony został art. 8 dyrektywy 2009/81/WE. Zmienione zostały zatem wartości progowe zamówień: z 418 000 euro na 443 000 euro w przypadku dostaw i usług oraz z 5 225 000 euro na 5 548 000 euro w przypadku robót budowlanych.

Z rozporządzenia delegowanego Komisji dotyczącego koncesji wynika, że zmieniony został art. 8 dyrektywy 2014/23/UE. Zmieniona została zatem wartość koncesji, od której uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, z 5 225 000 euro na 5 548 000 euro.

Wszystkie ww. rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Z komunikatu Komisji Europejskiej określającego równowartości walut krajowych w odniesieniu do ww. kwot progowych (wyrażonych w euro), od których stosowane są przepisy dyrektyw: 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE oraz 2009/81/WE, wynika, że kwota progowa:

  • 80 000 euro stanowi równowartość kwoty 344 936 zł,
  • 144 000 euro stanowi równowartość kwoty 620 885 zł,
  • 221 000 euro stanowi równowartość kwoty 952 886 zł,
  • 443 000 euro stanowi równowartość kwoty 1 910 083 zł,
  • 750 000 euro stanowi równowartość kwoty 3 233 775 zł,
  • 1 000 000 euro stanowi równowartość kwoty 4 311 700 zł,
  • 5 548 000 euro stanowi równowartość kwoty 23 921 312 zł.

Zatem średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, wynosi 4,3117.

Aktualnie na szczeblu krajowym finalizowany jest proces legislacyjny mający na celu wydanie poniższych rozporządzeń:

  1. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (upoważnienie ustawowe art. 11 ust. 8 ustawy Pzp);
  2. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (upoważnienie ustawowe art. 35 ust. 3 ustawy Pzp);
  3. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia kwot wartości umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (upoważnienie ustawowe art. 18 ust. 2 ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi).

O opublikowaniu ww. rozporządzeń w Dzienniku Ustaw poinformujemy odrębnym komunikatem.