Nowe opinie dotyczące znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

Nowelizacja przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadzona ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. – o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) nadała nowe brzmienie art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy. Aktualnie, treść art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, doprecyzowuje zakres kryteriów pozwalających na kwalifikację prawną podmiotów prawa publicznego. Prezes Urzędu Zamówień, w celu przybliżenia instytucjom zamawiającym przesłanek  kwalifikacji podmiotów prawa publicznego, przygotował opinię prawną pt. Podmiot prawa publicznego w świetle nowelizacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. W treści opinii omówiono poszczególne przesłanki warunkujące uznanie określonej instytucji za zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem zmian wynikających z nowelizacji przepisów ustawy, wprowadzającej przepisy dyrektyw 2014/24/UE oraz 2014/25/UE.

Jednocześnie, ustawa Prawo zamówień publicznych, w stanie prawnym po nowelizacji doprecyzowała w art. 22a ustawy Pzp przepisy odnoszące się do udostępniania potencjałów podmiotów trzecich, w celu wykazywania spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu. W art. 22a ust. 6 ustawy Pzp wprowadzono normę regulującą postępowanie zamawiającego w sytuacji, gdy zgłoszony przez wykonawcę podmiot trzeci nie dysponuje wymaganym zasobem podmiotowym lub zachodzi wobec niego podstawa wykluczenia. Zważywszy zatem, że norma z art. 22a ust. 6 ustawy Pzp pozostaje w związku z normą z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp (uzupełnianie dokumentów), zasadne jest wyjaśnienie wzajemnej relacji obu tych przepisów. W tym celu, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przedstawia opinię prawną pt.: Relacja art. 22a ust. 6 do art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.