Nabór uzupełniający do Rady Zamówień Publicznych

Rada Zamówień Publicznych jest organem doradczo-opiniodawczym działającym przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. W skład Rady wchodzi od 10 do 15 członków.

Do zadań Rady Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 500 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), należy w szczególności:

 1. wyrażanie opinii w szczególnie istotnych sprawach systemu zamówień, przedstawionych
  jej przez Prezesa UZP;
 2. opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących zamówień, przedstawionych
  jej przez Prezesa UZP;
 3. opiniowanie sprawozdania z funkcjonowania systemu zamówień;
 4. ustalanie zasad etyki zawodowej osób wykonujących określone w ustawie zadania
  w systemie zamówień;
 5. wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa UZP.

Na podstawie art. 503 ust. 2 ustawy, kandydatów na członków Rady mogą zgłaszać: Prezes UZP, inne organy administracji rządowej, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego  oraz  Rada Dialogu Społecznego.

Zgodnie z art. 501 ust. 3 ustawy, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, jako właściwy do spraw gospodarki, powołuje członków Rady Zamówień Publicznych  spośród osób, które:

 1. są obywatelami polskimi,
 2. korzystają z pełni praw publicznych,
 3. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiadają wiedzę i autorytet dające rękojmię prawidłowej realizacji zadań Rady.

Zgłoszenia z wypełnionym formularzem w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz elektronicznej (skan oryginału oraz plik w formie edytowalnej - rozszerzenie *.doc, *.docx), proszę przesłać na adresy:

 • wersję papierową na adres:
  Ministerstwo Rozwoju, Pracy  i Technologii,
  Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych, Plac Trzech Krzyży 3/5,
  00-507 Warszawa, z dopiskiem:

„Nabór uzupełniający na członków Rady Zamówień Publicznych – NIE OTWIERAĆ”.

Termin zgłaszania kandydatur: w terminie 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia w BIP na stronie podmiotowej MRPiT (decyduje data wpływu wersji papierowej do MRPiT). Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone bez otwierania.

Formularz zgłoszenia w wersji edytowalnej: formularz

Przejdź do góry strony