Nabór uczestników na szkolenia pn. „Środowiskowe kryteria oceny ofert oraz zastosowanie rachunku kosztów cyklu życia w praktyce” w dniach 17 i 24 października 2017 r.

Uprzejmie informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych organizuje w dniach 17 i 24 października 2017 r. w Warszawie dwa jednodniowe szkolenia z aspektów środowiskowych w zamówieniach publicznych. Szkolenia realizowane są w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pt. „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Tematyka obu szkoleń jest taka sama i obejmuje: środowiskowe kryteria oceny ofert oraz zastosowanie rachunku kosztów cyklu życia w praktyce. Szkolenia są BEZPŁATNE, w formie wykładów i ćwiczeń, zakończone testem wiedzy z zakresu informacji przekazywanych podczas zajęć.

Szkolenia odbędą się w Sangate Hotel Airport – Warszawa, ul. 17 Stycznia 32.

Szkolenia adresowane są do zamawiających – przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych oraz przedstawicieli instytucji kontrolujących udzielanie zamówień publicznych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie maksymalnie JEDNEGO przedstawiciela z danej jednostki, który nie brał dotychczas udziału w szkoleniach na temat aspektów społecznych oraz środowiskowych organizowanych w bieżącym roku w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pt. „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji”.

Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą elektronicznego formularza:

elektroniczny formularz na 17 października 2017 r.

elektroniczny formularz na 24 października 2017 r.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają pocztą elektroniczną potwierdzenie udziału.

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się, wydrukowanie, wypełnienie drukowanymi literami wszystkich danych w poniżej załączonym formularzu zgłoszeniowym, jak również wydrukowanie i podpisanie poniżej załączonego oświadczenia uczestnika projektu oraz dostarczenie oryginałów dwóch wskazanych dokumentów w formie papierowej w dniu szkolenia.

Zwracamy Państwa uwagę, iż w przypadku braku złożenia w dniu szkolenia w formie papierowej w pełni wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz podpisanego oświadczenia uczestnika projektu, osoba nie zostanie dopuszczona do udziału w szkoleniu mimo wcześniej przekazanego potwierdzenia udziału.

Szczegółowych informacji udziela Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej UZP pod numerami telefonu: 22 458 78 24 lub 22 458-77-52.

Program szkoleń

Formularz zgłoszeniowy 17 października 2017 r.

Formularz zgłoszeniowy 24 października 2017 r.

Oświadczenie uczestnika projektu