Nabór kandydatów na członków Rady Zamówień Publicznych

Minister Przedsiębiorczości i Technologii zaprasza do składania zgłoszeń w naborze kandydatów na członków Rady Zamówień Publicznych.

Na podstawie art. 158 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na członków Rady są w szczególności kluby parlamentarne, ogólnokrajowe organizacje samorządu terytorialnego, ogólnokrajowe organizacje przedsiębiorców oraz Rada Dialogu Społecznego.

Rada Zamówień Publicznych jest organem doradczo-opiniodawczym Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Do zadań Rady Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 157 ust. 2 ustawy, należy w szczególności:

 1. wyrażanie opinii w szczególnie istotnych sprawach systemu zamówień, przedstawionych
  jej przez Prezesa UZP;
 2. opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących zamówień;
 3. opiniowanie rocznych sprawozdań Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień;
 4. ustalanie zasad etyki zawodowej osób wykonujących określone w ustawie Prawo zamówień publicznych zadania w systemie zamówień.

Zgodnie z art. 158 ust. 3 ustawy, Minister Przedsiębiorczości i Technologii, jako właściwy do spraw gospodarki, powołuje członków Rady Zamówień Publicznych  spośród osób, które:

 1. są obywatelami polskimi,
 2. korzystają z pełni praw publicznych,
 3. nie były karane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
 4. posiadają wiedzę i autorytet dające rękojmię prawidłowej realizacji zadań Rady.

W skład Rady wchodzi od 10 do 15 członków.

Zgłoszenia z wypełnionym formularzem w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz elektronicznej (skan oryginału oraz plik w formie edytowalnej - rozszerzenie *.doc, *.docx), proszę przesłać na adresy:

 • wersję papierową na adres:
  Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii,
  Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych, Plac Trzech Krzyży 3/5,
  00-507 Warszawa, z dopiskiem:
  „Nabór na członków Rady Zamówień Publicznych – NIE OTWIERAĆ”.
 • wersję elektroniczną na adres e-mail:  SekretariatDNP@mpit.gov.pl
  z dopiskiem w temacie wiadomości:  Nabór na członków Rady Zamówień Publicznych.

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 16 sierpnia 2019 r. (decyduje data wpływu wersji papierowej do MPiT). Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone bez otwierania.

Formularz zgłoszenia w wersji edytowalnej formularz

Przejdź do góry strony