Konferencja „Wsparcie integracji społeczno-zawodowej w ramach zamówień publicznych” - DODATKOWY NABÓR UCZESTNIKÓW

Uprzejmie informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pt. „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne, organizuje konferencję pn. „Wsparcie integracji społeczno-zawodowej w ramach zamówień publicznych”. Celem corocznych konferencji na temat społecznych zamówień publicznych jest upowszechnianie informacji w zakresie prawidłowego i skutecznego uwzględniania aspektów społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego przy czym w ramach obecnej edycji tego wydarzenia chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na potrzebę realizacji poprzez zamówienia publiczne dodatkowego celu, jakim jest integracja społeczno-zawodowa osób defaworyzowanych.

Konferencja odbędzie się 30 listopada 2017 r. w Warszawie, w hotelu Sangate Hotel Airport – Warszawa, ul. 17 Stycznia 32.

Konferencja jest adresowana do zainteresowanych przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych oraz przedstawicieli instytucji kontrolujących udzielanie zamówień publicznych.

Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą poniższego formularza. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o ograniczenie liczby zgłoszeń do maksymalnie dwóch z danej jednostki. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału w konferencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Formularz zgłoszeniowy

Program konferencji