Konferencja w Warszawie pt. „Elektronizacja - przyszłość zamówień publicznych” – NABÓR UCZESTNIKÓW

logotypy UE

Zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Elektronizacja - przyszłość zamówień publicznych” organizowanej przez Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie 5.10.2018 r.

Konferencja jest organizowana w ramach projektu  „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” współfinansowanego ze środków UE w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Przedsięwzięcie jest adresowane do przedstawicieli ZAMAWIAJĄCYCH szczebla centralnego i samorządowego oraz INSTYTUCJI KONTROLI, których zapraszamy do udziału w konferencji (zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu udział przedstawicieli innych instytucji nie będzie możliwy).

Zgłoszenia – maksymalnie dwóch osób z instytucji - należy przesyłać za pomocą poniższego formularza. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału wraz ze szczegółowymi informacjami organizacyjnymi.

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Konferencja jest realizowana z zachowaniem zasady równości płci i zasady równości szans w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Formularz naboru

Program konferencji