Konferencja pt. "Problematyka antykorupcji i konfliktu interesów w zamówieniach publicznych" - NABÓR UCZESTNIKÓW

logotypy UE

Zapraszamy Państwa do udziału w organizowanej przez Urząd Zamówień Publicznych Konferencji pt. „Problematyka antykorupcji i konfliktu interesów w zamówieniach publicznych, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2018. w Warszawie.

Konferencja jest organizowana w ramach projektu  „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” współfinansowanego ze środków UE w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Przedsięwzięcie jest adresowane do przedstawicieli ZAMAWIAJĄCYCH szczebla centralnego i samorządowego oraz INSTYTUCJI KONTROLI, których zapraszamy do udziału w konferencji (zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu udział przedstawicieli innych instytucji nie będzie możliwy).

Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą poniższego formularza. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału wraz ze szczegółowymi informacjami organizacyjnymi.

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Konferencja jest realizowana z zachowaniem zasady równości płci i zasady równości szans w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Formularz zgłoszeniowy

Program konferencji