Komunikat KE Wspieranie inwestycji poprzez dobrowolny mechanizm oceny ex ante aspektów dotyczących procedury udzielania zamówień publicznych w przypadku dużych projektów infrastrukturalnych

Uprzejmie informujemy, że Komisja Europejska opublikowała Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Wspieranie inwestycji poprzez dobrowolny mechanizm oceny ex ante aspektów dotyczących procedury udzielania zamówień publicznych w przypadku dużych projektów infrastrukturalnych COM(2017) 573 final.

Komunikat stanowi jedno z zapowiadanych w Komunikacie pn. Skuteczne zamówienia publiczne dla Europy działań w zakresie wsparcia zamawiających przy udzielaniu zamówień publicznych na duże projekty infrastrukturalne, zwłaszcza w sektorach transportu i energetyki, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz budownictwa innego niż mieszkaniowe.

Mechanizm opiera się na trzech filarach:

  1. punkt informacyjny;
  2. mechanizm powiadamiania;
  3. mechanizm wymiany informacji.

punkt informacyjny

Punkt informacyjny jest dostępny dla organów krajowych oraz dla zamawiających w przypadku projektów o całkowitej wartości szacunkowej wynoszącej co najmniej 250 000 000 EUR. Państwo członkowskie może zwrócić się do Komisji o skorzystanie z punktu informacyjnego w przypadku wszelkich projektów infrastrukturalnych o niższej wartości, które uzna za bardzo istotne. Po otrzymaniu wniosku Komisja ocenia jego dopuszczalność i poinformuje państwo członkowskie o warunkach jego przyjęcia.

Celem punktu ma być udzielanie wskazówek, odpowiadanie na pytania oraz wyjaśnianie konkretnych kwestii związanych z zamówieniami publicznymi na wczesnym etapie przygotowywania decyzji dotyczących udzielania zamówień publicznych.

W razie potrzeby punkt informacyjny będzie udzielał porad w okresie realizacji projektu.

Pytania trzeba składać za pośrednictwem dedykowanego systemu elektronicznego dostępnego na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/pp-large-projects/. Orientacyjny termin udzielenia odpowiedzi przez Komisję wynosi 1 miesiąc. Poglądy służb Komisji wyrażone w ocenie nie będą prawnie wiążące dla podmiotów korzystających z mechanizmu ani dla Komisji i pozostaną bez uszczerbku dla interpretacji odpowiednich przepisów przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Po zamknięciu wniosku anonimowa wersja pytań i odpowiedzi zostanie opublikowana na stronie internetowej mechanizmu, celem umożliwienia czerpania wiedzy z szerokiego wachlarza przypadków przedstawionych Komisji, w tym w przypadku projektów, które nie  kwalifikują się do uzyskania bezpośredniego wsparcia w ramach mechanizmu.

mechanizm powiadamiania

W przypadku projektów o całkowitej wartości szacunkowej osiągającej próg 500 000 000 EUR organy krajowe lub zamawiający – po podjęciu decyzji o sposobie realizacji projektu z punktu widzenia zamówień publicznych i po osiągnięciu pewnego etapu zaawansowania prac w zakresie przygotowania koniecznej dokumentacji przetargowej – mogą powiadomić Komisję o planowanym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Organy krajowe lub zamawiający mogą powiadamiać Komisję o wszelkich istotnych zmianach dotyczących uprzedniego powiadomienia, które mogłyby mieć wpływ na wynik oceny, jak również o swoich propozycjach dotyczących wprowadzenia konkretnych zmian do zawartych umów w sprawie zamówienia publicznego.

Jak w przypadku punktu informacyjnego, państwo członkowskie może zwrócić się do Komisji o skorzystanie z mechanizmu w przypadku wszelkich projektów infrastrukturalnych o niższej wartości, które uzna za bardzo istotne.

Do przekazywania powiadomienia organy powiadamiające mają korzystać z dedykowanego systemu elektronicznego, używanego również dla celów punktu informacyjnego (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/pp-large-projects/). System zapewnia niezbędny poziom bezpieczeństwa w zakresie przekazywania i obsługi danych.

W terminie trzech miesięcy od otrzymania powiadomienia Komisja ma przekazać – pocztą tradycyjną – ocenę zgodności planowanego postępowania z przepisami unijnymi dotyczącymi udzielania zamówień publicznych, bez uszczerbku dla jakiejkolwiek przyszłej interpretacji lub oceny prawnej.

mechanizm wymiany informacji

W fazie wstępnej narzędzie będzie obejmowało dwa elementy:

  • szeroko dostępną – dla zarejestrowanych użytkowników – bazę danych zawierającą różne rodzaje dokumentów związanych z procesem udzielania zamówień publicznych na duże projekty infrastrukturalne, w tym m.in.: dokumentację przetargową, dokumenty dotyczące struktury organizacyjnej projektu, umowy, wytyczne dotyczące niektórych rodzajów procedur, szczegółowe informacje na temat projektów transgranicznych oraz orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE;

oraz

  • platformę ułatwiającą bezpośrednią wymianę informacji i doświadczeń między podmiotami zaangażowanymi w rozwijanie dużych projektów infrastrukturalnych w UE, dostępną dla specjalistów, po uprzedniej rejestracji.

Te dwa elementy będą dostępne na początku 2018 r.