Informacja o sprawach sądowych ze skarg Prezesa Urzędu na postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej o odrzucaniu odwołań wniesionych w oparciu o przesłankę wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach poniżej progów unijnych

Uprzejmie informujemy, że do dnia dzisiejszego Prezes Urzędu wniósł 28 skarg na postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej o odrzuceniu odwołań w postępowaniach poniżej progów unijnych. Dotychczas sądy rozpoznały 9 spraw w ww. przedmiocie, wydając 5 wyroków uwzględniających skargi Prezesa Urzędu i merytorycznie rozpoznających odwołania [wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 21 grudnia 2016 r. (sygn. akt: IX Ga 502/16), wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 22 grudnia 2016 r. (sygn. akt: II Ca 1461/16), wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 20 stycznia 2017 r. (sygn. akt: XII Ga 1018/16), wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 13 lutego 2017 r. (sygn. akt: XIX Ga 3/17), wyrok Sądu Okręgowego w Przemyślu z dnia 16 lutego 2017 r. (sygn. akt: I Ca 399/16)], 2 wyroki oddalające skargi Prezesa Urzędu [wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 3 stycznia 2017 r. (sygn. akt: XII Ga 837/16), wyrok Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 1 lutego 2017 r. (sygn. akt: IV Ca 1051/16)] oraz 2 postanowienia o umorzeniu postępowania sądowego [postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 6 grudnia 2016 r. (sygn. akt: V Ga 325/16), postanowienie Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 27 stycznia 2017 r. (sygn. akt: II Ca 1142/16)]. Treść dotychczas otrzymanych przez Skarżącego orzeczeń wraz z uzasadnieniami została zamieszczona na stronie internetowej UZP:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/orzecznictwo/orzecznictwo-krajowe/skargi-prezesa-uzp/skargi-prezesa-uzp-z-roku-2016