Informacja na temat skutków Brexitu w obszarze zamówień publicznych

W związku ze złożeniem w dniu 29 marca 2017 r. przez Wielką Brytanię notyfikacji Radzie Europejskiej o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej oraz z Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, z dniem 30 marca 2019 r. Wielka Brytania przestanie być państwem członkowskim Unii Europejskiej.

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE pociągnie za sobą skutki dla obywateli, przedsiębiorstw i organów administracji, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Unii Europejskiej. Skutki dotyczyć będą również procedur udzielania zamówień publicznych w państwach Unii Europejskiej, gdyż wykonawcy, towary i usługi z Wielkiej Brytanii utracą status wykonawców, towarów i usług unijnych.

Celem zapewnienia tzw. uporządkowanego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz złagodzenia skutków Brexitu podjęte zostały negocjacje między Unią Europejską a Wielką Brytanią dotyczące Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej oraz z Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Umowa Wyjścia). Wynegocjowana umowa, w obszarze zamówień publicznych przewiduje, że w okresie przejściowym - tj. do dnia 31 grudnia 2020 r., wykonawcy oraz towary i usługi pochodzące z Wielkiej Brytanii będą traktowane na zasadach dotychczasowych, czyli tak jak wykonawcy, towary i usługi z UE. Ponadto, Umowa Wyjścia potwierdza stosowanie przez Wielką Brytanię unijnych zasad udzielania zamówień publicznych zawartych w stosownych regulacjach, w tym zwłaszcza zasady niedyskryminacji, wobec wszczętych w okresie przejściowym procedur o udzielenie zamówienia publicznego lub zawarcie umowy ramowej.

W świetle wyników głosowania w brytyjskim Parlamencie, który 15 stycznia br. odrzucił Umowę o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej oraz z Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, realny jest także scenariusz bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

W przypadku bezumownego Brexitu, podstawą wzajemnych zobowiązywań Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii dotyczących dostępu do zamówień publicznych będą postanowienia Porozumienia ws. Zamówień Rządowych (GPA, tj. „Government Procurement Agreement”) w wersji zrewidowanej w 2014 r. Ponieważ Wielka Brytania jest obecnie członkiem zrewidowanego GPA jako jeden z krajów członkowskich UE, w wyniku Brexitu konieczne będzie zaktualizowanie statusu Wielkiej Brytanii w GPA. Obecnie trwają prace w Komitecie GPA nad projektem decyzji Komitetu, na podstawie której Wielka Brytania będzie mogła stać się podmiotem praw i obowiązków określonych w GPA na zasadzie samodzielnego członkostwa. Obecnie nie jest jednak przesądzone, kiedy Wielka Brytania stanie się samodzielnym członkiem GPA.

W sytuacji bezumownego Brexitu, z dniem 30 marca 2019 r., wykonawcy, towary i usługi pochodzące z Wielkiej Brytanii powinny zatem być traktowane jak pochodzące z państwa trzeciego, do których zastosowanie znajdują regulacje przewidziane w art. 7 ust. 1a, art. 131d ust. 1 oraz art. 138c ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dalsze informacje na temat wydarzeń związanych z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i ich wpływu na obszar zamówień publicznych będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Urzędu. Zachęcamy także do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronach internetowych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Komisji Europejskiej.

Informacje dla przedsiębiorców, przygotowane w związku z Brexitem przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii: https://www.mpit.gov.pl/strony/zadania/brexit/

Zawiadomienie dla zainteresowanych stron - Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE a przepisy UE w dziedzinie zamówień publicznych – opublikowane przez KE w dniu 18 stycznia 2018 r.: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/public_procurement_pl.pdf

Komunikat Komisji z 13.11.2018 r. Przygotowania do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w dniu 30 marca 2019 r.: Plan działania awaryjnego COM (2018) 880: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/PL/COM-2018-880-F1-PL-MAIN-PART-1.PDF

Przejdź do góry strony