Dobre praktyki w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych

Poniżej zamieszczamy publikację Dobre praktyki w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych. Publikacja jest zbiorem 19 przypadków dobrych praktyk w zakresie zamówień uwzględniających aspekty środowiskowe oraz aspekty społeczne. Zbiór prezentuje różne motywacje leżące u podstaw uwzględniania aspektów społecznych i środowiskowych w zamówieniach publicznych oraz różne sposoby przemyślanego i często długofalowego wdrażania zrównoważonych zamówień.

Część dokumentacji prezentowanych przypadków oparta jest o stan prawny obowiązujący przed wejściem w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. nowelizującej ustawę Prawo zamówień publicznych (Pzp), natomiast część odnosi się do stanu prawnego po nowelizacji ustawy Pzp. Tym samym, prezentowanych zapisów dokumentacji nie należy traktować jako gotowych wzorców do zastosowania. Celem niniejszej publikacji nie jest bowiem zaprezentowanie gotowych rozwiązań do automatycznego powielenia, ale przedstawienie szerszych relacji pokazujących pewne modele całościowego myślenia o zrównoważonych zamówieniach publicznych. Za pośrednictwem niniejszej publikacji Urząd Zamówień Publicznych wspiera i promuje szerokie i szczegółowe myślenie o uwzględnianiu celów społecznych i środowiskowych w procedurach przetargowych, jak również zindywidualizowane stosowanie narzędzi prawnych i pozaprawnych dla rzeczywistego osiągania takich celów.

Dobre praktyki w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych