Czyste pojazdy

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2269), wdrażającej. m.in. postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1161 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, zostały nałożone nowe obowiązki na wszystkie podmioty zobowiązane do stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

Zamawiający zostali zobowiązani do zapewnienia minimalnych poziomów docelowych udziału niskoemisyjnych i zeroemisyjnych pojazdów w całkowitej liczbie pojazdów objętych zamówieniami publicznymi, w dwóch okresach: do końca 2025 r. i do końca 2030 r.

Obowiązek ten, zgodnie z art. 68b ustawy, odnosi się do zamówień publicznych:

  • wartości równej lub przekraczającej progi unijne dotyczące zakupu, leasingu, wynajmu lub dzierżawy z opcją zakupu pojazdów samochodowych;
  • wartości równej lub przekraczającej progi unijne dotyczące świadczenia usług w zakresie: publicznego transportu drogowego, specjalistycznego transportu drogowego osób, nieregularnego transportu osób, transportu i doręczania przesyłek pocztowych lub paczek, wywozu odpadów wg poniższych kodów CPV:

60112000-6 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego,

60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób,

60140000-1 Nieregularny transport osób,

90511000-2 Usługi wywozu odpadów,

60160000-7 Drogowy transport przesyłek pocztowych,

60161000-4 Usługi w zakresie transportu paczek,

64121100-1 Usługi doręczania przesyłek pocztowych,

64121200-2 Usługi doręczania paczek;

  • w zakresie publicznego transportu zbiorowego o wartości przekraczającej wartość progową określoną w art. 5 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 PE i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70.

Wprowadzony został także wymóg sprawozdawczy, aby do dnia 31 stycznia każdego roku, zamawiający przekazywali ministrowi właściwemu do spraw transportu informację za poprzedni rok o liczbie i kategoriach pojazdów objętych ww. zamówieniami, w tym o pojazdach elektrycznych, pojazdach napędzanych wodorem oraz pojazdach napędzanych innymi paliwami alternatywnymi.

Pierwsza informacja (zgodnie z art. 16 ustawy) ma być przekazana do dnia 31 stycznia 2022 r. i obejmować dane za okres od dnia 2 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r

Mając na uwadze w szczególności wyjątkowo krótki czas pomiędzy publikacją ustawy a terminem na złożenie pierwszego sprawozdania, została stworzona zakładka na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury, Czyste Pojazdy (link: http://www.gov.pl/infrastruktura/czyste-pojazdy), na której zamieszczone zostały wszelkie istotne informacje oraz wzór tabeli sprawozdawczej.

Więcej informacji uzyskać można w Departamencie Strategii Transportu Ministerstwa Infrastruktury (tel. 22 630 15 60, e-mail: czystepojazdy@mi.gov.pl).

Przejdź do góry strony