Częściowe płatności w zamówieniach publicznych

Mając na uwadze konieczność zapewnienia efektywnego wydatkowania środków publicznych, uprzejmie przypominamy, że ustawa Pzp przewiduje  stosowanie w umowach o zamówienie publiczne zapisów dotyczących płatności częściowych za wykonanie przedmiotu zamówienia. W art. 143a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp uregulowana została zapłata wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach w przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy.

Jednocześnie wskazać należy, że ustawa Pzp nie ogranicza możliwości zastosowania płatności częściowych, tym samym dopuszczalne są płatności częściowe w umowach na usługi, dostawy i roboty budowlane w przypadku, gdy czas trwania umowy jest krótszy niż 12 miesięcy.

Zamawiający kształtując postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego w części dotyczącej płatności, powinien wziąć pod uwagę specyfikę przedmiotu zamówienia i sposób realizacji umowy, nadto uwzględnić warunki oraz realia rynkowe dotyczące obszaru związanego z realizacją zamówienia. Wskazać przy tym należy, że wpisanie do projektu umowy płatności częściowych może przyczynić się do zwiększenia zainteresowania zamówieniem wśród potencjalnych wykonawców, a tym samym do zwiększenia konkurencyjności w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że przygotowane zostały przykładowe zapisy umowy w sprawie zamówienia publicznego dotyczące płatności częściowych.

Przykładowe zapisy umowy- płatności częściowe