Zmieniony wniosek Rozporządzenia w sprawie dostępu towarów i usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego Unii

Zmieniony wniosek legislacyjny Komisji ws. ustanowienia Instrumentu dotyczącego Międzynarodowych Zamówień (IPI)

Przyjęty w dniu 29 stycznia 2016 r. przez Kolegium Komisji Europejskiej projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu towarów i usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego Unii w zakresie zamówień publicznych oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych towarów i usług do rynków zamówień publicznych państw trzecich (KOM(2016) 34) ma na celu otwarcie rynków zamówień publicznych państw trzecich.

W tym celu niniejszy projekt rozporządzenia proponuje procedurę przyjmowania przez Komisję Europejską, działającą w porozumieniu z państwami członkowskimi UE, aktów zobowiązujących określone instytucje zamawiające państw członkowskich do stosowania „korekty cen” wobec ofert składających się w przeważającej części z towarów i usług pochodzących z państw ograniczających dostęp do swojego rynku zamówień publicznych przedsiębiorcom unijnym przy niektórych kategoriach zamówień, wyznaczanych stosownie do zakresu ograniczeń stosowanych przez państwo trzecie.

Jednocześnie zaś projekt wyłącza możliwość stosowania przez państwa członkowskie UE, bądź ich instytucje zamawiające, jakichkolwiek innych środków ograniczających dostęp do ich zamówień dla wykonawców, towarów i usług z państw trzecich, w tym określonych w art. 85 i 86 dyrektywy 2014/25/UE.

Unijne środki ograniczające miałyby dotyczyć wyłącznie ofert zawierających towary lub usługi pochodzące z państw, wobec których Unia nie zobowiązała się w drodze wielostronnych (GPA) lub dwustronnych międzynarodowych umów handlowych do udostępnienia danej kategorii zamówień publicznych.

Obecna inicjatywa legislacyjna jest już drugą próbą Komisji uregulowania dostępu do unijnego rynku zamówień publicznych. Prace nad poprzednią inicjatywą Komisji z 21 marca 2012 roku (COM(2012) 124 final) nie zostały sfinalizowane z powodu sprzeciwu większej części państw członkowskich wobec zaproponowanych instrumentów.

Obecna propozycja Komisji opiera się na wcześniejszym projekcie COM(2012) 124 final, zawiera przy tym znaczące modyfikacje, mające uwzględnić część zastrzeżeń podnoszonych wobec wcześniej proponowanych instrumentów.

Stanowisko Rządu RP do przedmiotowego wniosku legislacyjnego zostało przyjęte w dniu 12 lutego 2016 r.

zmieniony wniosek Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu towarów i usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego Unii w zakresie zamówień publicznych oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych towarów i usług do rynków zamówień publicznych państw trzecich KOM (2016) 34.

projekt stanowiska RP do dokumentu Zmieniony wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu towarów i usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego Unii w zakresie zamówień publicznych oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych towarów i usług do rynków zamówień publicznych państw trzecich KOM (2016) 34.

Przejdź do góry strony