Zielone zamówienia publiczne - szkolenie

W dniu 7 listopada br. w Urzędzie Zamówień Publicznych odbyło się pierwsze szkolenie w ramach tegorocznej edycji wydarzeń informacyjno-szkoleniowych poświęconych tematyce zielonych zamówień publicznych.

Szkolenie otworzyła Prezes Urzędu Zamówień Publicznych p. Małgorzata Stręciwilk, która podkreśliła dużą rolę sektora publicznego w kształtowaniu postaw prośrodowiskowych. Prezes Urzędu zwróciła przy tym uwagę na rozszerzone możliwości uwzględniania aspektów środowiskowych w ramach zamówień publicznych wynikające z wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020).

W trakcie wydarzenia omówiono powiązane z zielonymi zamówieniami przepisy opublikowanych w dniu 28 marca 2014 r. nowych dyrektyw w zakresie zamówień publicznych oraz kierunkowe przepisy znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Osobny blok szkolenia poświęcono zagadnieniu efektywności energetycznej w kontekście zamówień publicznych. Wskazano wybrane przepisy unijnych aktów prawnych powiązanych z zielonymi zamówieniami (w tym rozporządzenie nr 106/2008 Energy Star, dyrektywę 2009/33/WE ws. promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego oraz dyrektywę 2012/27/UE ws. efektywności energetycznej), które nakładają na wybrane jednostki administracji publicznej obowiązki w zakresie realizowanych postępowań przetargowych.

Przedstawiciel Ministerstwa Środowiska (dr inż. Agnieszka Tomaszewska – Zastępca Pełnomocnika ds. Zarządzania Środowiskowego) przybliżyła uczestnikom szkolenia zagadnienie systemu zarządzania środowiskowego na przykładzie unijnego systemu EMAS.  W dalszej części wystąpienia zaprezentowała przykłady zielonych zamówień Ministerstwa wskazując przy tym przykładowe zapisy dokumentacji przetargowej.

Organizacja szkoleń promujących uwzględnianie aspektów środowiskowych w postępowaniach przetargowych wynika z realizacji Krajowego Planu Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2013-2016.

Przejdź do góry strony