Wzór umowy o świadczenie usług sprzątania

Szanowni Państwo,

W związku ze stanowiskiem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wzór umowy o świadczenie usług sprzątania został usunięty. Poniżej link do Opinii Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Działając na podstawie art. 154 pkt 10 ustawy Prawo zamówień publicznych, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przygotował wzór umowy o świadczenie usług sprzątania (powstały w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych). Podkreślenia wymaga, że dokument ma charakter przykładowy i stanowi jedynie propozycję sposobu ukształtowania stosunków pomiędzy stronami tego rodzaju umowy (wiele zapisów ma charakter opcjonalny). Treść umowy jest bowiem ściśle związania z opisem przedmiotu zamówienia, który jest indywidualny w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z tym, dokument może podlegać modyfikacjom w bardzo szerokim zakresie, w granicach obowiązującego prawa. Na szczególną uwagę zasługuje § 15 umowy (Zmiana Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy), w którym znajduje się przykładowa klauzula waloryzacyjna, wymagana zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy przy umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Przejdź do góry strony