Udział Prezes UZP w XI Forum Przetargów Publicznych

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Pani Małgorzata Stręciwilk, wzięła udział w inauguracji XI edycji Forum Przetargów Publicznych w dniu 10 października 2016 r., w Jachrance k. Warszawy.

Pani Prezes, witając uczestników Forum, podziękowała za przychylne przyjęcie przez środowisko zamówień publicznych jej osoby na stanowisku Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, jak też za chęć dyskusji w trakcie tegorocznego Forum nad nowymi regulacjami wprowadzonymi do przepisów ustawy Pzp nowelizacją z 22 czerwca 2016 r. Wskazała jednocześnie na wyzwania, przed którymi stoi rynek zamówień publicznych, a które związane są właściwym wdrożeniem nowych regulacji prawnych do praktyki udzielania zamówień publicznych, podkreślając jednocześnie, że Urząd od wielu miesięcy realizuje i będzie kontynuował politykę wsparcia uczestników systemu zamówień publicznych w pozyskaniu wiedzy z zakresu zmienionych przepisów oraz ich praktycznego zastosowania.

Pani Prezes zwróciła uwagę na kilka celów, które legły  u podstaw wprowadzenia nowych regulacji do ustawy Pzp. Wskazała przede wszystkim na nowe rozwiązania funkcjonujące w zakresie obowiązku stosowania przepisów Kodeksu pracy przez wykonawców i podwykonawców wobec osób wykonujących określone czynności związane z realizacją zamówień na usługi i roboty budowlane, w tym na problematyczną kwestię żądania przez zamawiających umów o pracę, co potwierdził swoim stanowiskiem Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w opinii sporządzonej na wniosek Prezesa UZP.

Pani Prezes zasygnalizowała potrzebę współdziałania z szerokim gronem uczestników rynku zamówień publicznych w dyskusji na temat kierunków zmian w zamówieniach publicznych w przyszłych pracach nad nową ustawą odpowiadającą na wyzwania i oczekiwania rynku po przeszło dziesięcioletnim okresie funkcjonowania dotychczasowego Prawa zamówień publicznych. Wskazała na działania Urzędu Zamówień Publicznych, zmierzające do otwarcia publicznej debaty, dotyczącej tych zagadnień. Pani Prezes życzyła uczestnikom Forum dobrych obrad.

Tegoroczne Forum Przetargów Publicznych odbywa się w dniach 10-12 października 2016 r. pod hasłem: Nowelizacja prawa zamówień publicznych – najważniejsze zmiany i ich konsekwencje dla poprawności i przejrzystości prowadzonych procedur przetargowych.
Przejdź do góry strony