Udział Pani Małgorzaty Stręciwilk, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w konferencji pt. "Chcemy uczciwego budownictwa"

Celem konferencji była dyskusja na temat uczciwego budowania w warunkach zagrożeń szarej strefy oraz nieuczciwej walki konkurencyjnej w różnych sferach budownictwa.

W konferencji oprócz Pani Prezes Małgorzaty Stręciwilk wzięli udział:

  • Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa
  • Tomasz Żuchowski, podsekretarz stanu w w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
  • Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • Jacek Szer, główny inspektor nadzoru budowlanego
  • Dariusz Mińkowski, zastępca głównego inspektora pracy
  • Ryszard Kowalski, prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa
  • Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

Prezes UZP wygłosiła prelekcję dotyczącą przeciwdziałania dyktatowi najniższej ceny w przetargach publicznych oraz podejmowanych w tym kontekście działań Urzędu Zamówień Publicznych.

Pani Prezes wskazała na pozytywne zmiany wprowadzone ubiegłoroczną nowelizacją przepisów ustawy Pzp, dot. badania podejrzenia rażąco niskiej ceny w zamówieniach publicznych oraz stosowanie umów o pracę, jak również stosowania kryteriów pozacenowych, które mają istotne znaczenie dla funkcjonowania  rynku i systemu zamówień publicznych. Zmiany odnoszące się do kryteriów oceny ofert, w przeciwieństwie do wcześniejszej nowelizacji z 2014 r., wprowadzającej formalnie ograniczenia stosowania ceny jako jedynego kryterium, nieskutkującej jednak nadaniem pozacenowym kryteriom odpowiedniego znaczenia, tym razem skłaniają zamawiających do odważniejszego sięgania po kryteria inne niż cena i nadawania im większej rangi, dzięki czemu wybierane będą oferty najkorzystniejsze ekonomicznie, a nie najtańsze.

Zmiany wprowadzone ubiegłoroczną nowelizacją wymagają zatem od zamawiających rzetelnego, świadomego i odpowiedzialnego projektowania zamówień z uwzględnieniem innych niż cena kryteriów, zawsze gdy nie ma możliwości jednoznacznego wskazania standardów jakościowych, odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Niezbędne staje się zatem sprecyzowanie celu, rezultatu udzielanego zamówienia, związanego przede wszystkim z jego jakością, adekwatną do potrzeb i oczekiwań inwestora.

Niezależnie od wprowadzonych zmian legislacyjnych Prezes Urzędu wskazała na potrzebę promowania dobrych praktyk w tym zakresie poprzez ukazywanie korzyści wynikających z prawidłowego określania kryteriów innych niż cena, wpływających na wysoką jakość zamówień, w tym robót budowlanych. Przywołała inicjatywę podjętą przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa dotyczącą powołania Rady Ekspertów, w obradach której uczestniczy również przedstawiciel Urzędu Zamówień Publicznych, a której działania mają również służyć tworzeniu dobrych praktyk w zamówieniach na roboty budowlane. W tym kontekście ważne jest również prowadzenie szerokich działań informacyjno – edukacyjnych skierowanych do osób zaangażowanych w proces udzielania zamówień publicznych i wszystkich zainteresowanych.

Inicjatywa „Uczciwe budowanie” wpisuje się również w te działania jako krok w kierunku   uczciwego, wolnego od patologii budowania, opartego na prawidłowym i efektywnym udzielaniu zamówień publicznych w branży budowlanej.

Przejdź do góry strony