Nowe opinie prawne dotyczące znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

Ostatnia nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych nie tylko wprowadziła nowe, nieznane wcześniej rozwiązania, ale także znacząco zmodyfikowała te przepisy i instytucje, które były dobrze znane praktykom rynku zamówień publicznych, i co do których wykształciło się bogate orzecznictwo. Prezes Urzędu,  odnosząc się także do wniosków zainteresowanych podmiotów, uznał za szczególnie warte przybliżenia Państwu dwa tego typu zagadnienia tj. nowe przepisy dotyczące rażąco niskiej ceny oferty oraz zagadnienie zamówień uzupełniających i dodatkowych w przepisach przejściowych.  W tym celu przedstawiamy Państwu dwie opinie prawne zatytułowane: „Badanie rażąco niskiej ceny oferty po nowelizacji” oraz „Zamówienia dodatkowe i zamówienia uzupełniające w przepisach przejściowych”. W treści opinii dot. rażąco niskiej ceny poruszony został w szczególności wątek rozszerzenia dotychczasowego zakresu przedmiotowego badania ceny oferty oraz nowych przesłanek wskazujących na obligatoryjność takiego badania. W treści opinii dotyczącej zamówień dodatkowych i uzupełniających znajduje się odpowiedź na pytanie, czy na gruncie przepisów przejściowych dotyczących zmian umów (dla zamówień wszczętych przed wejściem w życie nowelizacji) możliwe jest udzielenie zamówienia uzupełniającego w formie aneksu do umowy, nawet wtedy gdy została już ona wykonana.

Przejdź do góry strony