Komunikat o postępowaniu kwalifikacyjnym

Tryb postępowania kwalifikacyjnego reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego (Dz. U. Nr 120, poz. 820 z późn. zm.):

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego (D.z. U. z 2017 r., poz. 83)

Aby uzyskać informacje na temat postępowania oraz wymaganych dokumentów, prosimy zapoznać się z treścią ogłoszenia.

Informacje o prowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym znajdą Państwo na stronie internetowej UZP – www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-kwalifikacyjne-do-kio

Zgodnie z art. 173 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w skład Krajowej Izby Odwoławczej powoływane są osoby, które (w ramach limitu określonego w ogłoszeniu, tj. 20 osób) uzyskały najlepsze wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym i spełniają następujące wymagania:

  • posiadają obywatelstwo polskie,
  • posiadają wyższe wykształcenie prawnicze,
  • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
  • korzystają z pełni praw publicznych,
  • mają nieposzlakowaną opinię,
  • nie były prawomocnie skazane za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiadają minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe (staż pracy) w administracji publicznej lub na stanowiskach związanych z udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem opinii prawnych, opracowywaniem projektów aktów prawnych oraz występowaniem przed sądami i urzędami,
  • ukończyły 29 lat.

Zgłoszenia na członka Krajowej Izby Odwoławczej należy składać do dnia 14 kwietnia 2017 r. przy czym  decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Zamówień Publicznych.

Dodatkowe informacje w sprawie postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać w Urzędzie Zamówień Publicznych - kontakt: postepowanie.kwalifikacyjne@uzp.gov.pl

Zachęcamy do skorzystania z formularza Zgłoszenie kandydata na członka Krajowej Izby Odwoławczej. Prosimy o czytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego - komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami.

Przejdź do góry strony