Aktualizacja wzorcowych dokumentów

W związku z opublikowaniem opinii pn. „Dopuszczalność „skanu oferty” w postępowaniu o zamówienie publiczne” informujemy o aktualizacji treści wzorcowego dokumentu pn. Przykładowe zapisy SIWZ dotyczące porozumiewania się Zamawiających z Wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu”.

Przejdź do góry strony