Slider

Aktualności

Raport Komisji Europejskiej na temat wyników ewaluacji dyrektyw odwoławczych

Opublikowano: 2017-01-30

Uprzejmie informujemy, że Komisja Europejska opublikowała raport z ewaluacji dyrektyw odwoławczych (dyrektywa 89/665/EWG zmieniona dyrektywą 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r., dyrektywa 92/13/EWG zmieniona dyrektywą 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r.)....

Nowe opinie dotyczące znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

Opublikowano: 2017-01-27

W świetle przepisów przejściowych ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych, rok 2017 jest pierwszym, w którym zamawiający - jednostki sektora finansów publicznych, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, oraz związki tych podmiotów są zobowiązane, na podstawie art. 13a ustawy Pzp, publikować na stronie...

Sąd Okręgowy w Lublinie podzielił stanowisko Prezesa Urzędu w zakresie możliwości wnoszenia odwołań w oparciu o przesłankę wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach poniżej progów unijnych

Opublikowano: 2017-01-25

Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu otrzymał pierwsze uzasadnienie wyroku dotyczące dopuszczalności wnoszenia odwołań w oparciu o przesłankę wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach poniżej progów unijnych.

Wydłużenie terminu konsultacji dotyczących nowych elektronicznych formularzy ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Opublikowano: 2017-01-17

Uprzejmie informujemy, że Komisja Europejska wydłużyła termin konsultacji w sprawie nowych elektronicznych standardowych formularzy ogłoszeń publikowanych w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Publikacja rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dotyczącego trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej

Opublikowano: 2017-01-13

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw RP z dnia 13 stycznia 2017 r., poz. 83, zostało opublikowane Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego.Rozporządzenie...

NOWE KWOTY PROGOWE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Uprzejmie informujemy, iż w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane Rozporządzenia Komisji UE ws. kwot progowych obowiązujących w zamówieniach publicznych. Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Kwoty progowe w odniesieniu do dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2004 r. i dyrektywy obronnej

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2340 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2341 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2342 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE (2015/C 418/01)

Kwoty progowe w odniesieniu do nowych dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2014 r.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2170 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2171 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2172 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE (2015/C 392/01)