Slider

Aktualności

Powołanie Rady Zamówień Publicznych

Opublikowano: 2017-03-07

Po przeszło trzyletnim okresie przerwy została powołana do życia Rada Zamówień Publicznych będąca organem doradczo-opiniodawczym Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Nowe opinie dotyczące znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

Opublikowano: 2017-03-07

Zachęcamy do zapoznania się z treścią nowych opinii „Podmiot prawa publicznego w świetle nowelizacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych” oraz „Relacja art. 22a ust. 6 do art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych”.

Komunikat w sprawie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z wejściem w życie przepisów centralizujących rozliczenia podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego

Opublikowano: 2017-03-02

Zachęcamy do zapoznania się z treścią komunikatu dotyczącego wejścia w życie przepisów centralizujących rozliczenia podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego.

Termin na przekazanie sprawozdań rocznych i sprawozdań z zastosowania klauzul społecznych

Opublikowano: 2017-02-27

Uprzejmie informujemy, że dnia 1 marca 2017 r. upływa termin na składanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach w roku 2016 oraz sprawozdań z zastosowania klauzul społecznych w zamówieniach udzielonych w roku 2016.

Informacja o sprawach sądowych ze skarg Prezesa Urzędu na postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej o odrzucaniu odwołań wniesionych w oparciu o przesłankę wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach poniżej progów unijnych

Opublikowano: 2017-02-27

Uprzejmie informujemy, że do dnia dzisiejszego Prezes Urzędu wniósł 28 skarg na postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej o odrzuceniu odwołań w postępowaniach poniżej progów unijnych.

NOWE KWOTY PROGOWE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Uprzejmie informujemy, iż w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane Rozporządzenia Komisji UE ws. kwot progowych obowiązujących w zamówieniach publicznych. Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Kwoty progowe w odniesieniu do dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2004 r. i dyrektywy obronnej

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2340 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2341 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2342 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE (2015/C 418/01)

Kwoty progowe w odniesieniu do nowych dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2014 r.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2170 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2171 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2172 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE (2015/C 392/01)