Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Kanał RSS WAŻNE KOMUNIKATY  
Nabory ofert w kategorii Meble biurowe i Artykuły biurowe na platformie eKatalogi
Z przyjemnością zawiadamiamy, że Urząd Zamówień Publicznych, na Elektronicznej Platformie Katalogów Produktów - eKatalogi, ogłosił nabory ofert w kategorii ARTYKUŁY BIUROWE. Otwarte są również nabory ofert w kategorii MEBLE BIUROWE, w ramach określonych gałęzi drzewa CPV.
2015-01-21 15:16:54
więcej
Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach
Uprzejmie przypominamy o obowiązku przekazywania przez zamawiających do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach. Zgodnie z art. 98 ustawy Prawo zamówień publicznych roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w roku 2014 należy przekazać w terminie do dnia 1 marca 2015 r.
2015-01-08 09:21:29
więcej
Kanał RSS AKTUALNOŚCI   
Cofnięcie skargi w sprawie C-162/14 Komisja przeciwko Polsce (zamówienia publiczne - przesłanki wykluczenia wykonawców - naruszenie dyrektywy 2004/18/WE)
Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 marca 2015 r. Komisja Europejska wycofała z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę w sprawie C-162/14 dotyczącą niezgodności art. 24 ust 1 pkt. 1 i 1a ustawy Pzp z prawem europejskim.
2015-03-03 13:42:20
więcej
Kryteria oceny ofert po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych
Pierwsze wyniki analizy ogłoszeń w zakresie stosowania kryteriów oceny ofert wskazują na zmianę struktury. Odsetek postępowań, w których cena stosowana była jako jedyne kryterium uległ zmniejszeniu.
2015-01-21 11:11:37
więcej
Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 6/2014
Zachęcamy do zapoznania się z kolejnym numerem Informatora UZP.
2015-01-16 14:54:10
więcej
Konsultacje dotyczące standardowych formularzy do publikacji ogłoszeń
Szanowni Państwo, w związku z przyjęciem nowych dyrektyw w sprawie zamówień publicznych (dyrektywa 2014/24/UE, 2014/25/UE) i koncesji (dyrektywa 2014/23/UE) oraz w związku z koniecznością zmiany standardowych formularzy służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym UE, KE rozpoczęła proces konsultacji z państwami członkowskimi projektu Rozporządzenia wykonawczego KE (UE) ustanawiającego standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011.
2015-01-16 14:04:04
więcej
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczący wykluczania wykonawcy z udziału w postępowaniu z powodu niewniesienia wadium
Wymóg weryfikacji podpisów osób występujących w imieniu zamawiającego przez bank prowadzący rachunek, na który ma być dokonana zapłata z gwarancji wadialnej, jest wymogiem formalnym i nie podważa bezwarunkowego charakteru gwarancji.
2015-01-14 14:45:43
więcej
Projekt rozporządzenia w sprawie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
Szanowni Państwo, przypominamy, iż do dnia 16 stycznia 2015 roku, na adres poczty elektronicznej konsultacje@uzp.gov.pl można przekazywać uwagi do projektu rozporządzenia KE ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
2015-01-13 14:53:01
więcej
Uwzględnienie skargi Prezesa UZP na wyrok KIO 1316/14
W świetle art. 192 ust. 3 ustawy Pzp, fakt zawarcia bądź nie zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego determinuje treść rozstrzygnięcia Izby w przypadku uwzględnienia przez nią odwołania - orzekł Sąd Okręgowy w Kielcach w wyroku z dnia 3 października 2014 r.
2015-01-07 15:55:07
więcej
Pokaż wszystkie | Pokaż archiwalne
Kanał RSS WAŻNE WYDARZENIA   
26Lis
Praktyczne aspekty udzielania zamówień publicznych
26 listopada 2014 r. w Warszawie odbyło się zorganizowane przez Urząd Zamówień Publicznych seminarium poświęcone praktycznym aspektom udzielania zamówień publicznych. W seminarium uczestniczyło 60 osób zaangażowanych w proces udzielania zamówień publicznych po stronie zamawiającego
2014-12-05 13:41:43
więcej
20Lis
Zielone zamówienia publiczne - VIII konferencja. Podsumowanie
20 listopada br. w Warszawie odbyła się VIII doroczna konferencja w zakresie zielonych zamówień publicznych zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych.
2014-12-08 15:34:26
więcej
14Lis
Konferencja „eKatalogi - nowa jakość zakupów publicznych poniżej progów ustawowych”
14 listopada 2014 r. w Warszawie odbyła się druga konferencja pt. „eKatalogi - nowa jakość zakupów publicznych poniżej progów ustawowych”.
2014-11-17 15:25:34
więcej
24Paź
Szkolenie dla przedstawicieli instytucji zamawiających "Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych ze szczególnym naciskiem na klauzule społeczne"
Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 października br. w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych odbyło się szkolenie dotyczące uwzględniania aspektów społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dedykowane instytucjom wydatkującym środki publiczne w ramach procedur udzielania zamówień publicznych.
2014-10-28 10:28:28
więcej
Pokaż wszystkie | Pokaż archiwalne
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links