E-Katalogi
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA UWZGLĘDNIŁA W UCHWALE Z DNIA 6 SIERPNIA 2010 R. (SYGN. AKT KIO/KD 58/10) ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCYCH OD WYNIKÓW KONTROLI PREZESA URZĘDU W SPRAWIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI NA WYKONANIE ZADANIA PN.:
A A A

Krajowa Izba Odwoławcza w dniu 6 sierpnia 2010 r. przyjęła uchwałę w sprawie zastrzeżeń Zamawiających – Gminy Wrocław i spółki Wrocław 2010 Sp. z o.o. – dotyczących informacji o wyniku kontroli doraźnej (znak: UZP/DKD/KSR/2299/13638/10), w przedmiocie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: ,,Kontynuowanie budowy nowego Stadionu we Wrocławiu wraz z wykonaniem projektów wykonawczych” w trybie zamówienia z wolnej ręki  na podstawie wskazywanych przez Zamawiających przesłanek zawartych w przepisie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), uznając zasadność zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiających.

 

W informacji o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki na wykonanie zadania pn.: ,,Kontynuowanie budowy nowego Stadionu we Wrocławiu wraz z wykonaniem projektów wykonawczych”, Prezes Urzędu stwierdził, iż Zamawiający nie wykazali spełnienia wszystkich przesłanek z przepisu art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. W świetle ww. przepisu w  okolicznościach przedmiotowego postępowania nie zachodziły dwie spośród trzech przesłanek dopuszczalności zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, a mianowicie:

  1. wyjątkowa sytuacja, której zamawiający nie mógł przewidzieć, oraz
  2. sytuacja, w której nie było możliwe zachowanie terminów przewidzianych dla innych trybów postępowań o udzielnie zamówienia publicznego.

Ad. 1) Zdaniem Prezesa UZP wypowiedzenie umowy nie stanowiło w okolicznościach przedmiotowej sprawy sytuacji wyjątkowej i nieprzewidywalnej. Podkreślenia bowiem wymaga fakt, iż Zamawiający już we wrześniu 2009 r. wiedział o opóźnieniach w realizacji przedmiotowego kontraktu (sięgających 25 dni), natomiast w połowie listopada 2009 r. miał świadomość, iż rozmiary zwłoki w realizacji przedmiotowego zamówienia osiągnęły poziom pozwalający zamawiającemu na odstąpienie od umowy na podstawie przewidzianej w niej klauzuli. W takich okolicznościach nie można mówić, iż na dzień wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, tj. 16 stycznia 2010 r. istniała wyjątkowa sytuacja, której zamawiający nie mógł przewidzieć, albowiem już od września co najmniej musiał liczyć się z realną groźbą jej wystąpienia.

Należy także mieć na względzie, iż odstąpienie od umowy występuje w obrocie gospodarczym jako jeden ze sposobów rozwiązania stosunku prawnego (umowy), a sam fakt wypowiedzenia umowy nie powoduje – w oderwaniu od innych okoliczności związanych z realizacją konkretnego zamówienia – automatycznego ziszczenia się jednej z przesłanek zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Należy mieć bowiem na uwadze fakt, iż określenie przesłanek wypowiedzenia umowy zasadniczo podlega swobodnej dyspozycji stron, a w szczególności samego zamawiającego, który określa je w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie sposób zatem przychylić się do stanowiska, iż dopuszczalne jest kreowanie „wyjątkowych sytuacji” poprzez „odpowiednie” kształtowanie przesłanek wypowiedzenia umowy w sprawie zamówienia publicznego, albowiem konsekwencją powyższego poglądu byłoby niedopuszczalne rozszerzenie zakresu zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie przepisu art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, mającego w swej istocie charakter wyjątku od stosowania konkurencyjnych trybów udzielania zamówień publicznych.

Ad. 2) Ocena przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczącej niemożliwości zachowania terminów określonych dla innych trybów udzielania zamówienia powinna być dokonywana w odniesieniu do minimalnych terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych dla poszczególnych trybów. Wyłącznie te terminy mogą być bowiem uznane za punkty odniesienia pozwalające na zobiektywizowanie oceny istnienia przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Konieczność obiektywizacji powyższej oceny wynika natomiast ze szczególnego charakteru przedmiotowej regulacji dotyczącej posługiwania się przez zamawiających trybem najmniej konkurencyjnym, która winna podlegać ścisłej wykładni. Tak więc podstawy dla oceny istnienia przesłanki „niemożliwości dochowania terminów określonych dla innych trybów udzielania zamówienia” nie mogą stanowić terminy statystyczne (średnie długości trwania postępowań), ale terminy wynikające z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku przetargu ograniczonego, gdy zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, zamawiający może wyznaczyć termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz termin składania ofert nie krótszy niż 10 dni.

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, iż:

- „wypowiedzenie umowy z dotychczasowym wykonawcą, niezależnie od przyczyn takiego działania jest sytuacją absolutnie wyjątkową”;

- nie można było zachować terminów określonych dla innych trybów udzielania zamówienia, a przy ocenie tych terminów Izba oparła się na danych statystycznych dotyczących przeciętnego okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Jednocześnie należy dodać, iż Prezes Urzędu jest związany uchwałą Krajowej Izby Odwoławczej wyłącznie w sprawie, w odniesieniu do której została ona wydana.

 

W załączeniu zamieszczamy linki do skanów następujących dokumentów dotyczących kontroli Prezes Urzędu:

1.    Informacji o wyniku kontroli doraźnej.

2.    Zastrzeżeń Zamawiających od wyniku kontroli doraźnej

3.    Odpowiedzi Prezesa Urzędu na zastrzeżenia Zamawiających.

4.    Uchwały Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 6 sierpnia 2010 r. (sygn. akt KIO/KD 58/10).

wytworzył: Katarzyna Jarosz data wytworzenia: 2010-08-19 13:25:00
opublikował: Katarzyna Jarosz data publikacji: 2010-08-18 14:49:29
zmodyfikował: Katarzyna Jarosz data modyfikacji: 2010-08-19 13:27:00
  rozwiń historię wersji ilość odwiedzin: 14930  
inf. o wyniku kontroli.pdf
wytworzył: Katarzyna Jarosz data wytworzenia: 2010-08-18 14:42:41
zmodyfikował: Katarzyna Jarosz data modyfikacji: 2010-08-18 14:42:41
  rozwiń historię wersji  
zastrzeżenia.pdf
wytworzył: Katarzyna Jarosz data wytworzenia: 2010-08-19 13:23:37
zmodyfikował: Katarzyna Jarosz data modyfikacji: 2010-08-19 13:23:37
  rozwiń historię wersji  
odp. UZP.pdf
wytworzył: Katarzyna Jarosz data wytworzenia: 2010-08-18 14:41:49
zmodyfikował: Katarzyna Jarosz data modyfikacji: 2010-08-18 14:41:49
  rozwiń historię wersji  
uchwała.pdf
wytworzył: Katarzyna Jarosz data wytworzenia: 2010-08-18 14:43:55
zmodyfikował: Katarzyna Jarosz data modyfikacji: 2010-08-18 14:43:55
  rozwiń historię wersji  
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links