E-Katalogi
Skip Navigation Links

Znajdujecie się Państwo na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych

Subskrypcja ogłoszeń publikowanych w BZP

Aby zalogować się na Portalu należy wybrać Serwer 1 lub Serwer 2.

Aby zamieścić ogłoszenie lub przekazać roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach należy:

 

 • posiadać login-BZP i hasło-BZP do zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych. Użytkownicy nieposiadający tych danych powinni wystąpić o ich przyznanie. Odpowiedni formularz należy po wypełnieniu i podpisaniu przekazać pocztą na adres:

  Urząd Zamówień Publicznych
  ul. Postępu 17a
  02-676 Warszawa
  lub faksem na numer 22 4587700

Wszystkie dotychczas przyznane loginy-BZP i hasła-BZP zachowują swoją ważność.

 

Aby zmienić dane klienta w systemie potrzebne do zamieszczenia ogłoszenia należy zwrócić się mailem(biuletynzp@uzp.gov.pl), faksem(022 4587700) lub pisemnie na adres Urzędu Zamówień Publicznych. Zmiana dokonywana jest niezwłocznie.

 

Kolejne kroki:

 • Na bieżącym ekranie Zamawiający wybiera jeden z dwóch dostępnych serwerów umieszczonych w menu po lewej stronie ekranu,
 • Następnie zamawiający loguje się do systemu BZP wprowadzając identyfikator użytkownika(login- BZP) oraz hasło-BZP,
 • Zamawiający uzyskuje dostęp do interaktywnych formularzy, które wybiera z rozwijanej listy "Wybierz rodzaj ogłoszenia",
 • Po wybraniu rodzaju ogłoszenia zamawiający przystępuje do wypełniania formularza poprzez naciśnięcie przycisku "Nowe ogłoszenie". Wypełnione ogłoszenie zamieszcza się w BZP za pomocą przycisku "Publikacja ogłoszenia",
 • Na adres mailowy wskazany we wniosku o nadanie loginu-BZP i hasła-BZP do zamieszczania ogłoszeń, zostanie wysłane powiadomienie z numerem zamieszczonego ogłoszenia i załączoną jego treścią. Potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia można również uzyskać będąc zalogowanym w systemie wchodząc w zakładkę "Moje ogłoszenia" a następnie przycisk "Potwierdzenie".

Zamawiający może w każdej chwili przerwać wpisywanie ogłoszenia poprzez wciśniecie przycisku "przerwanie sesji". Takie ogłoszenie przechowywane jest w systemie przez 15 dni od ostatniej modyfikacji. Aby kontynuować wprowadzanie ogłoszenia należy wybrać przycisk "powrót do przerwanej sesji".

 

 

W systemie dostępne są następujące formularze, stanowiące załączniki do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U nr 12, poz. 69
z dnia 28 stycznia 2010 r.) oraz do Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
28 lutego 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 1 marca 2013 r. poz. 279):

 1. ogłoszenie o zamówieniu - załącznik nr 1
 2. ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa/o zamówieniu na podwykonawstwo - załącznik nr 1a
 3. uproszczone ogłoszenie o zamówieniu objętym dynamicznym systemem zakupów - załącznik nr 2
 4. ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - załącznik nr 3
 5. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - załącznik nr 4
 6. ogłoszenie o konkursie - załącznik nr 5
 7. ogłoszenie o wynikach konkursu - załącznik nr 6
 8. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - załącznik nr 7
 9. ogłoszenie o koncesji na usługi - stanowiące załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie wzoru ogłoszenia o koncesji na usługi zamieszczanego w Biuletynie Zamówień Publicznych(Dz. U. z dnia 13 marca 2009 r.)

 

Obowiązek zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych zachodzi w przypadku zamówień oraz konkursów, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, a jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy . Prawo zamówień publicznych, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

 

Zamawiający samodzielnie zamieszczają ogłoszenia w BZP udostępnionym na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych(UZP). Zamieszczenie ogłoszenia jest możliwe wyłącznie w formie elektronicznej poprzez interaktywne formularze znajdujące się na stronach portalu UZP.

 

Inne formy publikacji ogłoszeń nie są akceptowane.

Skip Navigation Links